2016: Zonder Biësten vanzeleiven giënen Iësten

Ieder joar vedrom ziedet bè de groeite groepen alom,
mé drauk, oil of giraf, want de jury vindj da straf.
Doorom trekken weir vantjoar dezelfde koort want
zemmen ons ni gespoard.

Weir roeien me de riemen diemen emmen,
want weir loaten ons ni kennen!!!

Weir doeng (roeien) voesj!