2015: Witte en zwette trippen

Ieder ier loten weir van ons hoeiren en kommen eir vèr ne meniet of droi stoeiren.
Weir zèn in giël Oilsjt gralèk gekost en rond Carnaval werren weir nog isj gelost.
Al dansend en zwierend en hoeig in de locht, werd er vèr eir een spektaukel gebrocht!
Wildje geir weten wooroever da ‘t ier goot?
Zetj eir tèn mè Carnaval langs de kant van de stroot.
En ziet tèn isj goed nor wat da SRO eir lotj zieng, Tèn gojje tees tekstjen wel snappen messchieng!